Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady zawierania i rozwiązywania Umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta z osobą, która jest właścicielem nieruchomości przyłączonej do sieci i która wystąpiła do Przedsiębiorstwa z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (Załącznik nr 5 – pobierz).

Umowa zawierana jest w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów, mieszczącym się w głównej siedzibie PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie, przy ulicy Kruczej 20.

Osoba przy podpisywaniu Umowy musi wylegitymować się dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości.


Inwestor, zgłaszający do odbioru końcowego przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne
, niezwłocznie (do 3 dni) po dokonaniu odbioru powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy (Załącznik nr 5 - pobierz).

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty, jak poniżej:


W przypadku osoby fizycznej do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  (np. odpis z Księgi Wieczystej, Akt Notarialny),
 • protokół z odczytami wodomierzy podpisany przez obie strony - w przypadku zmiany odbiorcy usług (Załącznik nr 12 - pobierz),
 • w przypadku współwłasności nieruchomości (np. współwłasności małżeńskiej) umowa powinna być podpisana przez każdego z współwłaścicieli lub osobą posiadającą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (Załącznik nr 6 – pobierz),
 • notarialne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem nieruchomości lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.


W przypadku przedsiębiorców do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z Księgi Wieczystej, Akt Notarialny),
 • protokół z odczytami wodomierzy podpisany przez obie strony - w przypadku zmiany odbiorcy usług (Załącznik nr 12 – pobierz),
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru (należy dostarczyć w przypadku kiedy pobranie dokumentu z właściwego rejestru wiąże się z dodatkową opłatą),
 • notarialne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest wymieniona we właściwym rejestrze.


W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych do wniosku należy załączyć:

 • uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty,
 • odpis Księgi Wieczystej dotyczący działki/działek na której znajduje się budynek Wspólnoty,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,
 • protokół z odczytami wodomierzy podpisany przez obie strony - w przypadku zmiany odbiorcy usług (Załącznik nr 12 – pobierz).


Zgoda współwłaściciela na podpisanie i odbiór umowy na dostawę wody i /lub odprowadzanie ścieków bytowych. 

W przypadku gdy Inwestor jest współwłaścicielem do Wniosku o podpisanie umowy należy dołączyć zgodę współwłaściciela/właściciela na podpisanie i odbiór umowy (Załącznik nr 6 – pobierz).


Oświadczenie o wskazaniu płatnika faktur

W przypadku gdy płatnikiem faktur nie będzie właściciel nieruchomości do Wniosku o podpisanie umowy należy dołączyć Oświadczenie o wskazaniu płatnika faktur (Załącznik nr 7 – pobierz).

Wzór obowiązującej treści umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - do pobrania.

Rozwiązanie umowy

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek (Załącznik nr 8 - pobierz) osoby będącej stroną w umowy.

W przypadku zmiany odbiorcy usług do wniosku należy przedłożyć protokół z odczytu wodomierzy (Załącznik nr 12 - pobierz) - sporządzany przez osobę rozwiązującą umowę oraz nowego właściciela nieruchomości,  zawierający numery i odczyty wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości, podpisany przez stronę przekazującą i przyjmującą. 

Rozwiązanie umowy, której stroną jest osoba zmarła następuje na pisemny wniosek osoby przedkładającej Przedsiębiorstwu Akt zgonu osoby będącej stroną umowy.