Biuletyn Informacji Publicznej

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Hrubieszów mogą być realizowane przez Gminę, PGKiM Spółka z o. o. w Hrubieszowie lub przez Inwestora zewnętrznego na podstawie umowy przedwstępnej zawartej z PGKiM Spółka z o. o. w Hrubieszowie.

Jeśli sieć jest ujęta w Wieloletnim Planie realizowana będzie i finansowana w całości przez PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie.

Jeśli sieć nie została ujęta w Wieloletnim Planie, Inwestor może:

  1. złożyć wniosek o jej ujęcie w kolejnym Wieloletnim Planie, lub
  2. wystąpić o warunki techniczne umożliwiające mu projektowanie i realizację sieci ze środków własnych na podstawie odrębnej Umowy Przedwstępnej.

W przypadku, gdy plany inwestycyjne poszczególnych Inwestorów wyprzedzają Wieloletni Plan, PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie po analizie możliwości technicznych budowy i efektywności ekonomicznej inwestycji może:

  1. umożliwić rozbudowę sieci wod-kan i określić warunki techniczne,
  2. odmówić określenia warunków technicznych.

Warunki budowy i przekazanie sieci wod-kan określone zostaną w odrębnych umowach.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Dziale Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych mieszczącego się przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.