Biuletyn Informacji Publicznej

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowej zieleni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Woda bezpowrotnie zużyta – to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej. 

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług/właściciel nieruchomości na koszt własny.


W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza należy:

 • Złożyć w Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie Wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza) oraz o uwzględnienie w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą - Załącznik nr 9.
 • Wykonać montaż dodatkowego wodomierza we własnym zakresie, z uwzględnieniem warunków technicznych wskazanych przez PGKiM Spółka z o. o., a następnie złożyć wniosek o plombowanie - Załącznik nr 15, lub zlecić montaż PGKiM Sp. z o. o. - Załącznik nr 16.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu montażu/plombowania.


Uwaga:

Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, plomby,
 • braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza,
 • wykorzystywania wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.


Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu dodatkowego wodomierza prosimy o dokładną analizę korzyści i kosztów, to jest m.in.:

 • wysokości stawek opłat abonamentowych na odbiorcę za okres rozliczeniowy, 
 • ilości odprowadzonych ścieków w okresie letnim i zimowym,
 • kosztów związanych z całością prac instalacyjnych i legalizacyjnych wodomierza, 

Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.


UWAGA! Dodatkowe wodomierze zamontowane bez uprzedniej zgody i odbioru technicznego lub nielegalizowane nie będą uznawane na fakturach rozliczeniowych.


Rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej będą wykonywane co miesiąc  po uprzednim odczycie stanu zużycia przez Inkasenta lub po uzyskaniu telefonicznej informacji od Klienta na numer telefonu (84) 535 38 27 lub (84) 696 24 16. W przypadku braku odczytu rozliczenie będzie dokonane w kolejnym miesiącu.

 

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej:

 1. Podwodomierz w instalacji wodomierzowej należy wbudować za wodomierzem głównym  (zgodnie z kierunkiem przepływu wody), tak aby nie był narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury instalacji wodociągowej.
 2. Zaleca się, aby ilość wody zużytej bezpowrotnie była opomiarowana jednym dodatkowym wodomierzem (podwodomierzem).
 3. Dopuszcza się dwie metody lokalizacji podwodomierza:
  - podwodomierz  umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu czerpalnego jest widoczny na całym odcinku.
  - podwodomierz umieszczony jest przed punktem czerpalnym wody w odległości nie większej niż 2 - 3m od tego punktu (np. w piwnicy).
 1. Podwodomierz z ważną cechą legalizacji, należy przewidzieć w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą  i działaniem mrozu, łatwo dostępnym oraz odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej z zaworami umieszczonymi wewnątrz studni. 
 2. Zawór czerpalny należy przewidzieć na zewnątrz budynku.
 3. Okres ważności legalizacji podwodomierza do wody zimnej wynosi 5 lat licząc od daty produkcji.
 4. Z chwilą utraty przez podwodomierz cechy legalizacji PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie  zaprzestanie pomniejszać należności za odprowadzane ścieki na podstawie wskazań takiego urządzenia. Obowiązek wymiany podwodomierza w momencie upływu okresu legalizacji leży po stronie właściciela posesji. 
 5. Informacje o wymianie należy przekazać do PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie w formie pisemnej, w celu dokonania oplombowania i ponownego uwzględnienia w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
 6. W szczególnych warunkach lokalizacyjnych zgoda na umieszczenie podwodomierza może być warunkowana indywidualnie.


Poniżej przykładowy schemat wbudowania podwodomierza:
 Schemat wbudowania podwodomierza