Biuletyn Informacji Publicznej

Montaż wodomierza

W ramach zawartej umowy na zaopatrzenie w wodę, PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie zapewnia montaż i plombowanie pierwszego urządzenia pomiarowego, a także jego wymianę po utracie legalizacji, tj. co 5 lat.

PGKiM Sp. z o. o. jest właścicielem wodomierza głównego.
W przypadku uszkodzenia wodomierza przez Użytkownika w trakcie okresu legalizacji należy zgłosić konieczność wymiany na nowy. Wymiana wodomierza głównego oraz jego plombowanie wykonywane jest przez pracowników Przedsiębiorstwa. Koszt wymiany uszkodzonego urządzenia pokrywa Użytkownik.

Wodomierze zamontowane na wewnętrznej instalacji wodociągowej  budynku (podwodomierze, podliczniki) są własnością Użytkownika, a tym samym pozostają w jego utrzymaniu.

Montaż lub wymianę podwodomierza Użytkownik może zlecić PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie (Załącznik nr 16 - pobierz) lub innej uprawnionej osobie.

W przypadku zlecenia montażu wodomierza innej uprawnionej osobie, należy zgłosić wodomierz do zaplombowania składając w Przedsiębiorstwie zlecenie plombowania (Załącznik nr 15 - pobierz).

Więcej o podwodomierzach przeczytasz tutaj.

Przykładowy schemat zabudowy wodomierza

  1. Wodomierz DN 20 mm typu “mokry”
  2. Zawór kulowy DN 25 mm
  3. Zawór kulowy DN 25 mm z kurkiem spustowym
  4. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 25 mm nr. kat. 1300
  5. Kolanko z gwintem zewnętrznym 40 x 1 typu POLYRAC
  6. Przyłącze wodociągowe – rura PE DN 40 mm
  7. Instalacja wewnętrzna
  8. Konsola z łącznikami specjalnymi zapewniającymi wymagane odcinki proste.

Ekspertyza wodomierza

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca usług może złożyć pisemne zlecenie dokonania ekspertyzy wodomierza.

W uzgodnionym terminie pracownik Spółki dokonuje demontażu zgłoszonego wodomierza, wymieniając go na inny. Zdemontowany wodomierz zostaje przekazany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy Okręgowego Urzędu Miar, gdzie po wykonanej ekspertyzie wystawiane jest „Świadectwo ekspertyzy”.

Jeżeli ekspertyza wykaże poprawność działania wodomierza, wówczas Użytkownik (Wnioskujący) pokrywa koszty badania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza koszt ekspertyzy pokrywa Przedsiębiorstwo. Wówczas ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.