Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dostępny jest tutaj.

Krok 1. Warunki techniczne przyłączenia posesji do sieci wod-kan

 1. Odbiorca zamierzający korzystać z usług PGKiM Sp. z o.o. winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (Załącznik nr 1 - pobierz).
 2. Druki wniosku Odbiorca może uzyskać w Biurze Obsługi Zakładu Wodociągów, ul. Krucza 20 Hrubieszów lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Przedsiębiorstwa.
 3. Podczas składania wniosku Klient powinien przedstawić do wglądu dokument tożsamości oraz dołączyć wymagane załączniki.
 4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa w dni robocze w godzinach 07:00 – 15:00.
 5. PGKiM Sp. z o. o. po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli nie będzie innych dyspozycji ze strony Odbiorcy, niniejsze warunki zostaną niezwłocznie wysłane pocztą na adres wskazany do korespondencji.
 6. Czynność wydania warunków technicznych jest bezpłatna.

W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. Inwestor otrzyma pisemną informację techniczną ze wskazaniem możliwości dalszego trybu postępowania.

Krok 2. Uzgodnienie projektu technicznego

 1. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wod-kan, Inwestor zleca wykonanie projektu technicznego osobie do tego uprawnionej. Wykonany projekt podlega uzgodnieniu przez PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie.
 2. W celu uzgodnienia projektu przyłącza/y należy złożyć Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (Załącznik nr 2 - pobierz) wraz z niezbędnymi załącznikami (Projektami przyłącza/y w min. 3 egzemplarzach). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie. Przedsiębiorstwo uzgodni przedłożoną dokumentację w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.
 3. Z uzgodnienia projektu technicznego z PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie zwolnione są osoby, które dokonały zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej bądź uzyskały decyzję pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest przedłożyć Przedsiębiorstwu jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji, która w późniejszym etapie posłuży do przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 4. Projekt techniczny przyłącza powinien min. zawierać:
  • opis techniczny,
  • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku trybu zgłoszenia),
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na mapie do celów projektowych (w przypadku trybu pozwolenia na budowę),
  • aktualne warunki techniczne,
  • aktualny protokół z Narady Koordynacyjnej - (jeżeli dotyczy),
  • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym stan prawny działki Inwestora,
  • niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze,
  • rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
  • schemat węzła wodomierzowego,
  • profil przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej,
  • rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej,
  • inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza,
 5. Czynność uzgodnienia projektu technicznego jest bezpłatna.

Krok 3. Wykonanie przyłącza

 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze złożenie pisemnego zawiadomienia PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie o planowanym terminie przystąpienia do prac przyłączeniowych - zgodnie z wzorem stanowiącym (Załącznik nr 3 - pobierz).
 2. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych i prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 3. Termin rozpoczęcia robót, wcinki i odbioru częściowego (przed zasypaniem wykopu) wykonawca uzgadnia z Biurem Obsługi Zakładu Wodociągów mieszczącym się w głównej siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.
 4. PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie nie wykonuje przyłączy wod-kan.

Krok 4. Zgłoszenie do odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac

 1. W celu przeprowadzenia odbioru częściowego (prac zanikających) i końcowego przez pracowników PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie Inwestor przyłącza/y zobowiązany jest złożyć zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (Załącznik nr 4 - pobierz) oraz dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z (Załącznikiem nr 17 - pobierz).
 2. Termin częściowego i końcowego odbioru ustala Wykonawca przyłącza z Inwestorem oraz z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie.
 3. Z odbioru przyłącza częściowego / końcowego wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zostanie sporządzony protokół zgodnie z wzorem stanowiącym (Załącznik nr 18 - pobierz).

Krok 5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 1. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnej Inwestor zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej w jednym z wymienionych formatów: DXF, DWG, GML, SHP.
 2. Druk oświadczenia o przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji stanowi (Załącznikiem nr 17 - pobierz).

Krok 6. Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

 1. Niezwłocznie (do 3 dni) po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza/y Inwestor (właściciel nieruchomości) powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy (Załącznik nr 5 - pobierz) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, która jest właścicielem nieruchomości przyłączonej do sieci i która wystąpiła do Przedsiębiorstwa z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 3. Więcej informacji na temat zawarcia umowy znajdą Państwo tutaj.

Krok 7. Montaż wodomierza

 1. W ramach zawartej umowy na zaopatrzenie w wodę, PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie zapewnia montaż i plombowanie pierwszego urządzenia pomiarowego, a także jego wymianę po utracie legalizacji, tj. co 5 lat.
 2. Montaż wodomierza jest możliwy na przyłączu wodociągowym wykonanym zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, po przeprowadzeniu odbioru częściowego wykonanych prac.