Biuletyn Informacji Publicznej

Rozliczenie za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków, według poniższych zasad:

 1. Przyjmuje się miesięczny okres obrachunkowy,
 2. Ilość wody pobranej przez Odbiorcę ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
 3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej,
 4. Przedsiębiorstwo wystawia faktury za świadczone usługi, po dokonaniu odczytu wodomierza głównego,
 5. W przypadku zamontowania na wodomierzu głównym nakładki do zdalnego odczytu, stan wodomierza automatycznie wysyłany jest do Przedsiębiorstwa,
 6. W przypadku braku nakładki do zdalnego odczytu, stan wodomierza odczytywany jest raz w miesiącu przez pracownika Przedsiębiorstwa,
 7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze,
 8. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty,
 9. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
 10. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 11. Za opóźnienie w zapłacie należności Odbiorca usług zapłaci Przedsiębiorstwu odsetki ustawowe.
 12. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie.

O zmianie wysokości taryfy Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług zamieszczając stosowne ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wyciąg z obowiązującej taryfy obejmujący zestawienie cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania do pobrania tutaj.