Biuletyn Informacji Publicznej

Zlokalizowany jest na terenie Miasta Hrubieszowa ul. Krucza 20 (Baza PGKiM Sp. z o. o.). PSZOK czynny jest (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
 • w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Hrubieszowa następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów:

 • odpady ulegające biodegradacji
 • papier i tektura
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania szklane
 • zużyte opony
 • tworzywa sztuczne
 • chemikalia
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • metale
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowo – budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę prowadzonych samodzielnie przez właściciela w gospodarstwie domowym*

* jeżeli prace remontowo – budowlane prowadzone są przez firmę, wówczas to firma staje się wytwórcą odpadów i ponosi odpowiedzialność za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt.

PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Podczas dostarczania odpadów do PSZOK użytkownik winien wylegitymować się dowodem osobistym celem weryfikacji posiadanej w Urzędzie Miasta Hrubieszów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczone odpady podlegają zważeniu, a dostawca otrzymuje kartę przekazania odpadów. Duplikat dokumentu przekazywany jest przez Przedsiębiorstwo do Urzędu Miasta Hrubieszów.