Biuletyn Informacji Publicznej

Klient, będący stroną umowy na dostawę wody i/lub oprowadzanie ścieków oraz odbiór nieczystości stałych ma możliwość otrzymywania faktur, korekt oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną. Postawą skorzystania jest akceptacja Regulaminu udostępniania faktur drogą elektroniczną oraz złożenie pisemnego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Faktury, korekty oraz duplikaty faktur mogą być przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej lub udostępniane w serwisie IBOK - opcja dostępna wyłącznie w przypaku faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.