Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów

  • 16.03.2020
Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów

W dniu 22 lipca 2019 roku PGKiM Sp. z o. o. zakończyło realizację zadania prowadzonego pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej".
Składowisko eksploatowano w latach 1994 - 2015. Zdeponowano na nim około 112 tys. ton odpadów komunalnych. Powierzchnia płaska zrekultywowanego terenu wyniosi 11,6 tys. m2, jednak po uwzględnieniu wypukłości terenu, zwiększa się ona do 16,4 tys. m2.

Przedmiot inwestycji obejmował techniczne zamknięcie składowiska oraz właściwą rekultywację techniczną i biologiczną, m.in.:

1. Ukształtowanie bryły składowiska:

- przemieszczenie odpadów i uformowanie kształtu czaszy,

2. Wykonanie studni odgazowania wraz z montażem pochodni do ujmowania gazu składowiskowego.

3. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej:

- przykrycie ukształtowanej czaszy składowiska wyrównującą warstwą piasku o grubości 0,1m,

- przykrycie warstwy wyrównawczej uszczelniającą warstwą zasadniczą z gruntu słabo przepuszczalnego o grubości 0,35m,

- wykonanie biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 0,15m z wykorzystaniem humusu.

4. Nawożenie mineralne biologicznej okrywy rekultywacyjnej.

5. Wysianie traw i roślin motylkowych, a następnie nasadzeń drzew i krzewów.

Przeprowadzona rekultywacja zarówno mechaniczna, jak i biologiczna, przyczyniła się do ustabilizowania powierzchni składowiska. Przykrycie terenu nieprzepuszczalną warstwą mineralną spowodowało, że w jego obrębie nie będą powstawać nowe wody odciekowe.

Dodatkowo podjęte prace przywrócą walory przyrodnicze tego terenu. Odpowiednie ukształtowanie czaszy odpadów oraz wykonane wokół skarpy, będą zapobiegać zagrożeniom dla terenów przyległych, takim jak: erozja, obrywy, spływy, czy ruchy masowe ziemi.

Obecnie składowisko znajduje się w fazie poeksploatacyjnej. Proces monitoringu zamkniętego składowiska prowadzony będzie w okresie 30 lat, liczonych od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów, tj. zakończenia nasadzeń krzewów.

 

Wartość zamówienia: 729 800,71 zł netto / 897 654,87 zł brutto

Prace zrealizowało konsorcjum POSW ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. Jawna oraz Złompol PL Sp. z o. o. / Sp. Komandytowa