Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady przyjmowania podań, sposoby rozpatrywania spraw

Osoba zainteresowana może wnieść podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) pisemnie, telegraficznie za pomocą telefaksu lub ustnie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl

Zgodnie z obowiązującym w PGKiM Sp. z o. o. obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze sekretariatu i przekazywane do Zarządu, który przesyła je do kierownika odpowiedniego zakładu/działu przedsiębiorstwa. Sprawy załatwiane są na bieżąco, informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać w biurze obsługi klienta lub u kierownika zakładu / działu telefonicznie. Wykaz telefonów kontaktowych dostępny jest tutaj.

Kolejność oraz terminy załatwiania spraw

Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich, wymaganych przepisami prawa dokumentów.

O tym, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia określonej sprawy można dowiedzieć na stronie www.pgkimhrubieszow.pl/strefa-klienta, w której znajdują się wzory niezbędnych dokumentów.

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Przedsiębiorstwo powinno te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np., jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.