Nabór na stanowisko elektryk / elektryk automatyk

 • 30.04.2024

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 w Hrubieszowie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Elektryk/ Elektryk automatyk

 

 

 

Miejsce pracy: Hrubieszów, Stacja Uzdatniania Wody

 Kandydat powinien posiadać:

 • wykształcenie zawodowe elektryczne, pożądana wiedza z zakresu automatyki
 • uprawnienia SEP D+E, mile widziane powyżej 15 kV
 • doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętności szybkiego diagnozowania problemów oraz samodzielności w działaniu
 • staranności i zaangażowania w wykonywaną pracę
 • silnej motywacji do pracy i pozyskiwania nowej wiedzy technicznej
 • umiejętności pracy w zespole
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Główne zadania na stanowisku:

 • obsługa napędów elektrycznych,
 • obsługa urządzeń kontrolno - pomiarowych,
 • diagnozowanie awarii i ich usuwanie,
 • zapewnianie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania pracy urządzeń
   w Przedsiębiorstwie,
 • wyszukiwanie obszarów w pracy urządzeń, które wymagają usprawnień,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji – CV (zawierające: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) do dnia 24 maja 2024 r. na sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22‑500 Hrubieszów.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o.  z siedzibą w Hrubieszowie, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o.  z siedzibą w Hrubieszowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie ul. Krucza 20 , 22‑500 Hrubieszów, sekretariat@pgkimhrubieszow.pl, tel. 84 535 38 11.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zakresie wskazanym przepisami prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • działanie na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO), w związku z art. 221  Kodeksu pracy;
  • zgoda wyrażona dobrowolnie przez Panią/Pana dla określonego celu przetwarzania (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 2. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów  przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez 12 miesięcy. Dane osób przyjętych do pracy będą przechowywane w aktach osobowych pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy.
 1. Przysługuje Pani/Panu, prawo do:
  • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.