Projekt POIiŚ 2014-2020

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie,

przedstawia Projekt

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”

 

Projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” jest dofinasowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego
w aglomeracji Hrubieszów oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

a) obszar środowiskowy

-ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

-dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

-zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

b) obszar społeczno – gospodarczy

-wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
na terenie Hrubieszowa,

-wzrost atrakcyjnościinwestycyjnej miasta,

-rozwój gospodarczy na obszarze aglomeracji,

-zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.

 

W ramach inwestycji zostanie m.in. wybudowana i przebudowana kanalizacja sanitarna
o łącznej długości ponad 11 km, sieć wodociągowa o długości ponad 5 km.

PGKiM Sp. z o.o. zaprojektowało również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS wraz z modelem hydraulicznym. Zaplanowano także wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody. W ten sposób
z nowoczesnej kanalizacji i oczyszczania ścieków skorzysta 693 nowych użytkowników, a 351 będzie podłączonych do ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę. Wszystkie działania modernizacyjne mają być zakończone do końca 2020 r.

 

Główne zadania realizowane w ramach Projektu to:

Zadanie 1: Budowa kanału sanitarnego w ulicy Gródeckiej w Hrubieszowie wraz ze  zbiornikiem przepływowym.

Zadanie 2: Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo-ssącego) do obsługi
i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej, Tulipanowej i Storczykowej w Hrubieszowie.

Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Uchańskiej, Bursztynowej i Diamentowej w Hrubieszowie.

Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Lipice w Hrubieszowie
z przyłączami do granicy posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym.

Zadanie 6: Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa.

Zadanie 7: Modernizacja przepompowni ścieków (monitoring i wymiana pomp).

Zadanie 8: Zakup sprężarki i zestawu hydroforowego na ujęcie wody.

Zadanie 9: Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Teresówka 14 a w Hrubieszowie.

Zadanie 10: Opracowanie - koncepcji budowy systemu informacji przestrzennej GIS. System informacji przestrzennej GIS - wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Zadanie 11: Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej.

 

 

PLANOWANY BUDŻET projektu wynosi:

Wartość projektu ogółem – 11 318 661,63 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych – 8 090 927,29 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych – 6 068 195,47 zł

Wartość dofinasowania – 5 157 966,14 zł