Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków ul. Gródecka 116, tel: (84) 696 25 91, 535 38 34

Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie została zbudowana końcem lat 70 – tych. Obiekt został zmodernizowany w latach 2004 – 2006. Po modernizacji jest to oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Zlokalizowana jest na terenie miasta Hrubieszowa od strony wschodniej, w niedalekim sąsiedztwie granicy państwa z Ukrainą tj. 2 km, przebiegającą wzdłuż rzeki Bug. Od strony północnej oczyszczalni znajduje się rzeka Huczwa – odbiornik ścieków oczyszczonych. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 3,7 ha. Obsługiwana liczba mieszkańców przez oczyszczalnie to około 20 000. Obecnie równoważna liczba mieszkańców to RLM = 23 367.
Przepływ wg projektu:

 1. Przepływ średnio dobowy Qdśr = 3 300 m3/d
 2. Przepływ max dobowy Qdmax = 4 400 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie składa się z trzech podstawowych elementów oraz obiektów im towarzyszących na które składają się:


1. Część mechaniczna i wstępna:

  1. Budynek krat,
  2. Pompownia ścieków surowych,
  3. Piaskownik pionowy,
  4. Osadnik wstępny typu Imhoffa,
  5. Stacja zlewcza ścieków dowożonych.

2. Część biologiczna:

 1. Komory defosfatacji i denitryfikacji,
 2. Komory nitryfikacji,
 3. Osadnik wtórny typu Dorr ø 24 m
 4. Pompownia osadu recyrkulowanego,
 5. Komory pomiarowe osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
 6. Stacja dmuchaw,
 7. Stacja dozowania PIX – u,
 8. Zwężka pomiarowa,
 9. Wylot ścieków oczyszczonych.

3. Gospodarka osadowa:

 1. Zbiorniki retencyjne osadu przefermentowanego,
 2. Stacja mechanicznego odwadniania osadu,
 3. Układ do higienizacji osadu odwodnionego,
 4. Wiata do tymczasowego składowania osadu.

4. Obiekty towarzyszące:

 1. Budynek techniczny z laboratorium,
 2. Stacja TRAFO,
 3. Budynek agregatu prądotwórczego,
 4. Pomieszczenie warsztatowe,
 5. Pomieszczenie socjalne,
 6. Budynek separatora piasku,