Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul Teresówka 14A

Nr tel: (84) 696 24 16, 696 26 63, (84) 535 38 16.

W roku 1977 zostało przekazane do eksploatacji ujęcie wody i stacja wodociągowa o następującym schemacie technologicznym:
W obrębie Hrubieszowa stwierdza się występowanie dwóch poziomów wodonośnych - czwartorzędowego kredowego. Z warstwy czwartorzędowej praktyczne korzystają tylko odbiorcy indywidualni za pomocą studni kopanych. Zasadniczymi poziomem wodonośnym są utwory kredowe. Woda jest ujmowana za pomocą sześciu studni wierconych o zatwierdzonych zasobach. 
 
Udzielone pozwolenie wodno prawne na pobór wód podziemnych określa wielkość = 220 m3/h. Faktyczny pobór wód podziemnych aktualnie wynosi - 210 m3/h
Woda ze studni głębinowych podawana jest rurociągami tłocznymi na odżelaziacze znajdujące się w budynku głównym stacji wodociągowej. Następnie woda uzdatniona jest gromadzona w zbiorniku przejściowym dwukomorowym skąd pompami II stopnia podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej. W budynku głównym zamontowane są cztery odżelaziacze piętrowe.
Każde piętro odżelaziacza wyposażone było fabrycznie w aerator - mieszacz wodno ­powietrzny. W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w 2001 r..zdemontowano wlw aeratory a w ich miejsce zainstalowano dwa aeratory w formie zbiorników Ø 1400 mm,
H = 3230 mm, każdy z aeratorów jest przynależy do dwóch odżelaziaczy piętrowych. Napowietrzanie wody odbywa się z zainstalowanego od początku eksploatacji ujęcia wody agregatu sprężarkowego typ WAN-E. W budynku głównym zainstalowane są 4 pompy płaskie współpracujące z dwoma zbiornikami hydroforowymi o poj. 7,7 m3 każdy, z których woda tłoczona była do sieci miejskiej. W roku 2000, zostały wyłączone z eksploatacji w/w 4 pompy płaskie i hydrofory, w miejsce nich zainstalowano zestaw hydroforowy typu HS MF4 CR 90 - 2 firmy GRUNDFOS.

W przypadku wystąpienia potrzeby woda jest poddawana dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.


WYKAZ SIECI WODOCIĄGOWYCH m. H R U B I E S Z Ó W wmagających modernizacji:
- ul. Zamojska od skrzyżow. z ul. Teresówka do ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul. Ludną;
- ul. Piłsudskiego od skrzyżow. z ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej;
- ul. Krucza;
- ul. Mickiewicza;
- ul. Polna od ul. Zamojskiej do ul. Kolejowej;
- Osiedle 3- go Maja;
- ul. Listopadowa od ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej;
- ul. 3-go Maja od ul. B. Prusa do ul. Ciesielczyka;
- ul. Kolejowa od Polnej do Basaja;
- ul. Kościelna;
- ul. Szeroka;
- ul. Narutowicza;
- ul. zamojska , przejście przez ulice w stronę zachodnią - ul. Działkowej + odcinek do ul Podzamcze;
- ul. Podzamcze;
- odc. od ul. Podzamcze , przejście przez kanał rz. Huczwy do ul. Podzamcze;
- Wykonanie przyłączy wodociągowych - przełączenie budynków przy ul. Mickiewicza 18,20, 22 do równoległego przewodu żeliwnego;
- Wykonanie przyłączy wodociągowych - przełączenie budynków przy ul. Listopadowej włączonych obecnie do wodociągu D80;
- Wykonanie przyłączy wodociągowych - zasilenie budynków przy ul. Polnej 11, 12, oraz szkoly podstawowej ze zmodernizowanego odcinka wodociągu w ul Listopadowej (odc. Kolejowa Mickiewicza );
- Wykonanie przyłączy wodociągowych - zasilanie budynku przy ul Polnej 25 ze zmodernizowanego odcinka wodociągu w ul Polnej (odc. Zamojska - Kolejowa );
- Wykonanie przyłączy wodociągowych - do budynków przy ul Narutowicza 11, 13, 15 z wodociągu w ul. Narutowicza.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA

Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie z § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz.417), z badań wody Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie z wodociągu Hrubieszów z punktów poboru w Hrubieszowie:

- ul. Listopadowa 12, Szkoła Podstawowa Nr 1, próbka pobrana dnia 09.03.2009r., 19.05.2009r.

- ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK 6 PSSE, próbka pobrana dnia 09.03.2009r.

- ul. Teresówka 14 - zestaw hydroforowy, - Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Hrubieszów - próbka pobrana dnia 14.04.2009r.

- ul. Kolejowa 8, Carrefour Express, próbka pobrana dnia 14.04.2009r.

- ul. Nowa 64 Zakład Karny, próbka pobrana dnia 08.05.2009r.

Stwierdza, że woda pobrana z w/w punktów poboru pod względem mikrobiologicznym odpowiada przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417).