Witamy Państwa na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Nasza działalność obejmuje:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 4. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 5. Demontaż wyrobów zużytych.
 6. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 8. Wytwarzanie i zaopatrzanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 9. Roboty budowlane związanie ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalych.
 10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 11. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
 12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 13. Przygotowanie terenu pod budowę.
 14. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich.
 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 16. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 18. Tynkowanie.
 19. Zakładanie stolarki budowlanej.
 20. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
 21. Malowanie i szklenie.
 22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 23. Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych.
 24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 25. Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 26. Produkcja pojemników metalowych.
 27. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
 28. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
 29. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
 30. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
 31. Sprzedaż hurtowa  wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
 32. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
 33. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 34. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silikonowych na stacjach paliw.
 35. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 36. Transport drogowy towarów.
 37. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
 38. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
 39. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 40. Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
 41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączaniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
 42. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie.
 44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych.
 45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
 46. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 47. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
 48. Pozostałe sprzątanie.
 49. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 50. Pogrzeby i działalność pokrewna.
 51. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nieskalsyfikowana.
 52. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne.